แบบฟอร์มทุนวิจัยภายนอก

แบบฟอร์มลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก

ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัย/งานว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก

แบบฟอร์มลงนามในสัญญารับทุนวิจัย/งานว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก

แบบหนังสือนำส่ง

You may also like...