Category: Infographic

BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่

วิทยากร/ผู้เขียน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

อ่านสักนิด…ก่อนคิดจะสอนออนไลน์ (สิ่งที่ผู้สอนควรรู้ก่อนจัดการสอนบนระบบออนไลน์)

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
หน่วยงาน: Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

“เครื่องมือ” ที่จะช่วยให้ “การสอนออนไลน์” ไม่ยากอย่างที่คิด

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
หน่วยงาน: Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

แนวทาง “การวัดและประเมินผลการเรียน” ผ่านระบบ Online ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
หน่วยงาน: Learning Innovation Center, Chulalongkorn University