Research Institute for Creative Economy Recent

แหล่งความรู้จริยธรรมการวิจัยของ สวทช.

วีดิโอเรื่องจริยธรรมการวิจัย https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149396 หลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่านระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด https://mooc.learn.in.th/ 2 หลักสูตร      ...