Category: Uncategorized

การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ “สายสังคมศาสตร์” และ “สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์” ในวันอังคาร 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ลิงก์ห้องอบรมออนไลน์...

Download เอกสารประชุมชี้แจง ระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download เอกสารประชุมชี้แจง ระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download เอกสารประชุมชี้แจง ระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ....