Category: Video

การสอนในรูปแบบ CBL (Creativity-Based Learning : CBL)

การสอนในรูปแบบ CBL (Creativity-Based Learning : CBL)

วิทยากร/ผู้เขียน: ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
หน่วยงาน: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้าง VDO การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

วิทยากร/ผู้เขียน: ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy EP.2) – เน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) -เน้นการเข้าใจด้านเทคโนโลยี

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Webinar: แนะนำเทคนิคในการจัด webinar สำหรับมือใหม่

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.นพดล โชติ,อ.มณีรัตน์ มั่นยืน และ อ.จิระ ชนรักสุข
หน่วยงาน: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

การออกแบบแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
หน่วยงาน: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร