Webinar: แนะนำเทคนิคในการจัด webinar สำหรับมือใหม่

VIDEO

หัวเรื่อง :

Webinar: แนะนำเทคนิคในการจัด webinar สำหรับมือใหม่

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ทีมวิทยากร: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

1. อาจารย์ นพดล โชติ

2. อาจารย์ มณีรัตน์ มั่นยืน

3. อาจารย์ จิระ ชนรักสุข

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

วันที่เผยแพร่ : 

7 พฤษภาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 1:33:39 นาที

(เริ่มตั้งแต่ นาทีที่ 18:26)

- การเตรียมเนื้อหา/Theme/Topic (นาทีที่ 18:42)

- ปัญหาที่พบในการดำเนินการ (นาทีที่ 20:04)

- การประชาสัมพันธ์ (นาทีที่ 21:10)

- การเตรียมตัวก่อน Live สด (นาทีที่ 23:34)

- การเตรียมความพร้อมซอฟแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ดำเนินงาน (นาทีที่ 27:47)

- วิธีการ Live บน Social Media ด้วยโปรแกรม OBS (นาทีที่ 1:01:04)

- การใช้โปรแกรม OBS ในการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ (นาทีที่ 1:14:27)

คำสำคัญ :

Webinar/OBS/ประชุมออนไลน์

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...