Conference List


การประชุมวิชาการ

รวมการประชุมวิชาการ

วันนี้วันที่ : 15 เมษายน 2567

*หมายเหตุ : รายการที่ปรากฎจะแสดงในช่วงเดือนปัจจุบัน สามารถเลือกดูรายการทั้งหมดได้ที่ตัวกรองด้านล่าง
* ชื่อประชุมวิชาการ สถานที่จัดงาน เดือนที่จัดงาน ปีที่จัดงาน Deadline Submission Deadline[Month] Deadline[Year] URL
C-1
The International Conference on Inter-Asia and Challenges: “INTER-ASIA AND CHALLENGES”
วันที่จัดงาน : 2-3 พฤศจิกายน 2566
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จังหวัดปทุมธานี
พฤศจิกายน 2566 30 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-2
KKBS INTERNATIONAL CONFERENCE 2023 (KKBSIC 2023): “BUSINESS INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)”
วันที่จัดงาน : 8-9 กันยายน 2566
ณ โรงแรมบายาสิตา (BAYASITA@KKU HOTEL), จังหวัดขอนแก่น
กันยายน 2566 8 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-3
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13”
วันที่จัดงาน : 24 พฤศจิกายน 2566
ณ การประชุมออนไลน์
พฤศจิกายน 2566 8 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-4
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7
วันที่จัดงาน : 10-11 พฤศจิกายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก
พฤศจิกายน 2566 19 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-5
การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2566 (NCAME 2023)
วันที่จัดงาน : 15 ธันวาคม 2566
การประชุมออนไลน์
ธันวาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 พฤศจิกายน 2566 Link
C-6
The 11th International Conference on Cyber and IT Service Management (11th# CITSM 2023)
วันที่จัดงาน : 10-11 พฤศจิกายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-7
The 13th International Conference on Advances in Information Technology (13th# IAIT 2023)
วันที่จัดงาน : 6-9 ธันวาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ , กรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 2566 20 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-8
The 16th International Conference on Educational Research (16th# ICER 2023): “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning”
วันที่จัดงาน : 16-17 กันยายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
กันยายน 2566 15 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-9
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18”
วันที่จัดงาน : 27-28 พฤศจิกายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-10
The 14th TCU Intemational e-Learning Conference 2023 (14th# IEC 2023)
วันที่จัดงาน : 1 กันยายน 2566
โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, กรุงเทพมหานคร
กันยายน 2566 31 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-11
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10: “การออกแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”
วันที่จัดงาน : 1 ตุลาคม 2566
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 2566 17 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-12
The 2nd Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2023 (2nd# SICTAS 2023) and the 3rd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2023 (3rd# ICEIT 2023)
วันที่จัดงาน : 8-10 พฤศจิกายน 2566
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, จังหวัดเพชรบุรี
พฤศจิกายน 2566 15 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-13
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 (แบบออนไลน์)
วันที่จัดงาน : 27 ตุลาคม 2566
การประชุมออนไลน์
ตุลาคม 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-14
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน : 24 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, จังหวัดนนทบุรี
พฤศจิกายน 2566 15 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-15
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
วันที่จัดงาน : 6 กันยายน 2566
การประชุมออนไลน์
กันยายน 2566 17 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-16
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่จัดงาน : 8 กันยายน 2566
อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี
กันยายน 2566 28 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-17
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5: "Thailand Wellness for World Aesthetic Hub"
วันที่จัดงาน : 29-30 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2566 20 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-18
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ: “สร้างศาสตร์งานวิจัยที่ยั่งยืน”
วันที่จัดงาน : 17 ตุลาคม 2566
หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, จังหวัดสมุทรปราการ
ตุลาคม 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-19
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 20 และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม 2566
การประชุมออนไลน์
สิงหาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-20
The 18th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (18th# iSAI-NLP-AIoT 2023 & AIoT 2023)
วันที่จัดงาน : 27-29 พฤศจิกายน 2566
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2566 1 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-21
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17: “JAPANESE STUDIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGY”
วันที่จัดงาน : 14-15 ธันวาคม 2566
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-22
การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15
วันที่จัดงาน : 8-10 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สิงหาคม 2566 15 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 Link
C-23
งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 13
วันที่จัดงาน : 29 สิงหาคม 2566
หอภาพยนต์, กรุงเทพมหานคร
สิงหาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-24
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57
วันที่จัดงาน : 14-15 กันยายน 2566
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กันยายน 2566 30 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-25
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
วันที่จัดงาน : 14 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-26
The Eighteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-18)
วันที่จัดงาน : 13-15 พฤศจิกายน 2566
จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2566 15 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-27
The 23rd IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS 2023)
วันที่จัดงาน : 22-26 ตุลาคม 2566
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคม 2566 8 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-28
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่จัดงาน : 9-10 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยนครพนม, จังหวัดนครพนม
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-29
The 8th Thailand International Nanotechnology Conference (8th# NanoThailand 2023)
วันที่จัดงาน : 1 ธันวาคม 2566
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, จังหวัดชลบบุรี
ธันวาคม 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-30
The 15th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (15th# ICITEE 2023
วันที่จัดงาน : 26-27 ตุลาคม 2566
จังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-31
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3
วันที่จัดงาน : 24 สิงหาคม 2566
การประชุมออนไลน์
สิงหาคม 2566 15 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-32
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control 2023 (AMV 2023)
วันที่จัดงาน : 27-30 พฤศจิกายน 2566
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-33
The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (35th# TSB 2023): “Sustainable Development through Bio-Circular Green (BCG) Economy Model”
วันที่จัดงาน : 26-29 พฤศจิกายน 2566
เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, จังหวัดนครราชสีมา
พฤศจิกายน 2566 31 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-34
The 20th Asian Academic Accounting Association Annual Conference 2023
วันที่จัดงาน : 26-28 พฤศจิกายน 2566
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายน 2566 15 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-35
The 9th International Conference on Applied Geophysics
วันที่จัดงาน : 23-24 พฤศจิกายน 2566
โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-36
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1: “Research and Innovation for Sustainable Social Development (RISSD)”
วันที่จัดงาน : 19 กันยายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี
กันยายน 2566 7 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-37
งานประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่จัดงาน : 30 สิงหาคม 2566
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร
สิงหาคม 2566 5 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-38
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ศิลปะและการออกแบบ The 1st Silpa International Conference 2023: “Art and Design for All”
วันที่จัดงาน : 7-8 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, กรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-39
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19: “Research and Innovation: Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization”
วันที่จัดงาน : 24-25 กรกฏาคม 2566
ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก
กรกฏาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-40
การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
วันที่จัดงาน : 20-22 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2566 12 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-41
การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่จัดงาน : 6-8 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรกฎาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-42
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7
วันที่จัดงาน : 22 กรกฎาคม 2566
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น
กรกฎาคม 2566 15 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-43
การประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วันที่จัดงาน : 27 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2566 15 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-44
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56: “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่จัดงาน : 14 กรกฎาคม 2566
การประชุมออนไลน์
กรกฎาคม 2566 22 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-45
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ว่าด้วยเรื่อง "การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
วันที่จัดงาน : 20-21 กรกฎาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร
กรกฎาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-46
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 26
วันที่จัดงาน : 19-22 กรกฎาคม 2566
โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส, จังหวัดชลบุรี
กรกฎาคม 2566 25 เมษายน 2566 เมษายน 2566 Link
C-47
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8: "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" X The 3rd Liberal Arts International Conference: (The 3rd LAIC 2023) “Global Classroom: Now and Next”
วันที่จัดงาน : 3-4 สิงหาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา
สิงหาคม 2566 30 เมษายน 2566 เมษายน 2566 Link
C-48
50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่จัดงาน : 20-21 กรกฎาคม 2566
เดอะบลูสกาย รีสอร์ท, อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กรกฎาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-49
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1: “เทคโนโลยีและนวัติกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
วันที่จัดงาน : 21 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดแพร่
กรกฎาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 Link
C-50
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2023
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, จังหวัดกาฬสินธุ์
สิงหาคม 2566 15 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-51
The 20th Asian Academic Accounting Association Annual Conference 202
วันที่จัดงาน : 26-28 พฤศจิกายน 2566
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายน 2566 15 กรกฎาคม 2566 กรกฎาคม 2566 Link
C-52
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
วันที่จัดงาน : 20-21 กรกฎาคม 2566
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชีบงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
กรกฎาคม 2566 30 เมษายน 2566 เมษายน 2566 Link
C-53
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9: “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี”
วันที่จัดงาน : 21 กรกฎาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 2566 15 มิถุนายน 2566 มิถุนายน 2566 Link
C-54
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
วันที่จัดงาน : 3 เมษายน 2566
การประชุมออนไลน์
เมษายน 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-55
The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 2023 (20th#ECTI-CON 2023): "Smart technology for well being"
วันที่จัดงาน : 9-12 พฤษภาคม 2566
จังหวัดนครพนม
พฤษภาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-56
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
วันที่จัดงาน : 19 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา
พฤษภาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2566 Link
C-57
The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST 40th#): "Multidisciplinary Microscopy"
วันที่จัดงาน : 3-5 เมษายน 2566
"โรงแรมลองบีช การเด้นท์โฮเทล แอนด์ พาวิเลียน, จังหวัดชลบุรี
เมษายน 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-58
The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (8th# DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (6th# NCON)
วันที่จัดงาน : 22-25 มีนาคม 2566
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พาร์ค, จังหวัดภูเก็ต
มีนาคม 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-59
การประชุมวิชาการ ระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5
วันที่จัดงาน : 1 มีนาคม 2566
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, จังหวัดยโสธร
มีนาคม 2566 9 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-60
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน : 28 เมษายน 2566
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดสงขลา
เมษายน 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2566 Link
C-61
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566
วันที่จัดงาน : 11-12 พฤษภาคม 2566
โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา, จังหวัดชลบุรี
พฤษภาคม 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-62
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19
วันที่จัดงาน : 18-19 พฤษภาคม 2566
โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-63
The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (4th# MRS-Thailand 2023)
วันที่จัดงาน : 4 มีนาคม 2566
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดอุบลราชธานี
มีนาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-64
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”
วันที่จัดงาน : 3 พฤษภาคม 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี
พฤษภาคม 2566 15 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-65
The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)
วันที่จัดงาน : 18-19 พฤษภาคม 2566
โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-66
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15
วันที่จัดงาน : 1-3 พฤษภาคม 2566
โรงแรมฟอจูน รีเวอร์วิว นครพนม, จังหวัดนครพนม
พฤษภาคม 2566 27 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-67
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”
วันที่จัดงาน : 3 มีนาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onssite ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีนาคม 2566 17 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-68
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15: “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉจริยะ”
วันที่จัดงาน : 26-28 เมษายน 2566
โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมษายน 2566 30 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-69
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28: “ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่”
วันที่จัดงาน : 24-26 พฤษภาคม 2566
โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา, จังหวัดภูเก็ต
พฤษภาคม 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-70
NERPS Conference 2023: “Bridging Peace and Sustainability amidst Global Transformations”
วันที่จัดงาน : 3 มีนาคม 2566
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, จังหวัดปทุมธานี
มีนาคม 2566 30 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-71
The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023)
วันที่จัดงาน : 8-10 มีนาคม 2566
โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท, จังหวัดกระบี่
มีนาคม 2566 13 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-72
The 4th Asia Joint Conference on Computer 2023 (4th# AJCC 2023)
วันที่จัดงาน : 26-28 เมษายน 2566
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม
เมษายน 2566 26 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-73
The 32nd Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (32nd# SEALS 2023): “Gathering where Language Families meet”
วันที่จัดงาน : 17-19 พฤษภาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-74
The 2nd International Conference on TU Health Science (2nd# ICUHS 2023): "The Next Wave of Health Sciences and Innovation"
วันที่จัดงาน : 16-17 มีนาคม 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จังหวัดปทุมธานี
มีนาคม 2565 10 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-75
The 8th PIM International Conference
วันที่จัดงาน : 3 มีนาคม 2566
การประชุมออนไลน์
มีนาคม 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-76
The 9th Captivating Criminality Conference
วันที่จัดงาน : 2-3 มีนาคม 2566
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
มีนาคม 2566 30 กันยายน 2565 กันยายน 2565 Link
C-77
การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (9th# TNIAC 2023)
วันที่จัดงาน : 18-19 พฤษภาคม 2566
อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 2566 28 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-78
2023, The 8th International Conference on Business and Industrial Research (8th# ICBIR 2023)
วันที่จัดงาน : 18-19 พฤษภาคม 2566
อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 2566 28 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-79
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 6
วันที่จัดงาน : 27 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
พฤษภาคม 2565 7 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-80
The 11th Sci-Tech Symposium (11th# STS 2022, 11th# SCI-TECH 2022)
วันที่จัดงาน : 25 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
พฤษภาคม 2565 3 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-81
การประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่จัดงาน : 28 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
พฤษภาคม 2565 30 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-82
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้้งที่ 5
วันที่จัดงาน : 27-28 พฤษภาคม 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ หอประชุมคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, จังหวัดพัทลุง
พฤษภาคม 2565 18 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-83
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
วันที่จัดงาน : 29 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พฤษภาคม 2565 30 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-84
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10
วันที่จัดงาน : 22-24 พฤษภาคม 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
พฤษภาคม 2565 15 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-85
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1: “ทิศทาง แนวโน้มวิจัย และนวัตกรรมทางสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19”
วันที่จัดงาน : 24-25 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
พฤษภาคม 2565 10 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-86
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่จัดงาน : 26-27 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
พฤษภาคม 2565 18 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-87
งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 "Translate Knowlege Into Practice"
วันที่จัดงาน : 9-11 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2566 31 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-88
การประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (SPUKKCON2023)
วันที่จัดงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ โรงแรมเจริญธานี, จังหวัดขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 2566 15 มกราคม 2566 มกราคม 2566 Link
C-89
การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
วันที่จัดงาน : 19 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จังหวัดนครนายก
มกราคม 2566 15 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-90
งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2: "การบูรณาการศาสตร์ทางนิติ ภายใต้ความท้าทายทางสังคม"
วันที่จัดงาน : 13 มกราคม 2566
การประชุมออนไลน์
มกราคม 2566 20 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-91
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21: "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน"
วันที่จัดงาน : 1-4 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์
กุมภาพันธ์ 2566 15 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-92
The 16th International Workshop for East Asian Young Rheologists (16th# IWEAYR-16)
วันที่จัดงาน : 18-21 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี
กุมภาพันธ์ 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-93
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12: “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”
วันที่จัดงาน : 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี
กุมภาพันธ์ 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-94
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมออนไลน์
กุมภาพันธ์ 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-95
The 7th International Symposium on Lightning Protection and High Voltage Engineering (7th# ISLH 2023)
วันที่จัดงาน : 22-24 กุมภาพันธ์ 2566
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2566 15 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-96
The 17th South East Asian Technical University Consortium 2023 (17th# SEATUC 2023)
วันที่จัดงาน : 23-24 กุมภาพันธ์ 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ
กุมภาพันธ์ 2566 15 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-97
การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
วันที่จัดงาน : 22-24 กุมภาพันธ์ 2566
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-98
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2566 30 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-99
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11
วันที่จัดงาน : 16-18 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์
กุมภาพันธ์ 2566 27 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-100
การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา: "ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่" (Thai in the Modern World)
วันที่จัดงาน : 13 มกราคม 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
มกราคม 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-101
การประชุมวิชาการกลุ่มสีประเทศไทย ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมออนไลน์
กุมภาพันธ์ 2566 1 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-102
The 2nd Law CMU International Conference: "Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath"
วันที่จัดงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมออนไลน์
กุมภาพันธ 2566 15 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-103
The 16th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-16)
วันที่จัดงาน : 10-13 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี
กุมภาพันธ์ 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-104
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12: "Research & Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
วันที่จัดงาน : 26-27 มกราคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา
มกราคม 2566 15 กันยายน 2565 กันยายน 2565 Link
C-105
The 2023 - 15th International Conference on Knowledge and Smart Technology (15th# KST 2023)
วันที่จัดงาน : 22-25 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พาร์ค รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต
กุมภาพันธ์ 2566 20 กันยายน 2565 กันยายน 2565 Link
C-106
Pure and Appled Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023): “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals”
วันที่จัดงาน : 20-21 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย
มกราคม 2566 1 พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2565 Link
C-107
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13: "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่"
วันที่จัดงาน : 18-20 มกราคม 2566
จังหวัดอุบลราชธานี
มกราคม 2566 31 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 Link
C-108
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15
วันที่จัดงาน : 19 มกราคม 2566
การประชุมออนไลน์
มกราคม 2566 30 กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 Link
C-109
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
วันที่จัดงาน : 18-20 มกราคม 2566
จังหวัดอุบลราชธานี
มกราคม 2566 25 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564 Link
C-110
The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics at Faculty of Engineering (3rd# ICA-SYMP 2023)
วันที่จัดงาน : 18-20 มกราคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
มกราคม 2566 6 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 Link
C-111
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2023" (ทีแทค 2023)
วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2566
Hybrid Conference การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ, จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2566 25 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 Link
C-112
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: “พฤกษศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล”
วันที่จัดงาน : 9-11 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี
มิถุนายน 2566 30 เมษายน 2566 เมษายน 2566 Link
C-113
The 9th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology 2023 (9th# ICEAST 2023)
วันที่จัดงาน : 1-4 มิถุนายน 2566
นครหลวงเวียงจันทน์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR]
มิถุนายน 2566 12 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2565 Link
C-114
The 20th International Conference on ICE and Knowledge Engineering (20th# ICT & Knowledge Engineering 2022)
วันที่จัดงาน : 30 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร
มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 Link
C-115
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2: “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์”
วันที่จัดงาน : 25 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 Link
C-116
The 28th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 13th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology
วันที่จัดงาน : 23 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 27 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-117
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2: “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal”
วันที่จัดงาน : 4 มิถุนายน 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, จังหวัดแพร่
มิถุนายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-118
The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (18th# ISBB 2022): “Biocontrol and Biotechnology for Sustainable Development Goals”
วันที่จัดงาน : 16-17 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 31 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-119
The 2022 KU Social Sciences International Conference: “Roles of Social Sciences in Sustainability Transformation in the Global South”
วันที่จัดงาน : 9 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 30 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-120
The 9th International Conference for Science Educators and Teachers 2022 (9th# ISET 2022): “Transforming Science Education for Sustainable Development”
วันที่จัดงาน : 16-18 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 10 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-121
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
วันที่จัดงาน : 17 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 13 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-122
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4: "พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สู่สันติภาพ"
วันที่จัดงาน : 1 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 10 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-123
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง "บทบาทของกฎหมายในโลกหลัง COVID-19"
วันที่จัดงาน : 25 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 31 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-124
The 3rd International Conference On Natural Sciences, Mathematics, Applications, Research and Technology (3rd# ICON-SMART 2022)
วันที่จัดงาน : 3-4 มิถุนายน 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, ประเทศอินโดนีเซีย
มิถุนายน 2565 27 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-125
การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่จัดงาน : 16 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 8 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 Link
C-126
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2: "มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตรไขว้ในการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา"
วันที่จัดงาน : 4 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, จังหวัดขอนแก่น
มิถุนายน 2565 20 เมษายน 2565 เมษายน 2565 Link
C-127
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564: “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal”
วันที่จัดงาน : 20 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
มิถุนายน 2565 14 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 Link
C-128
การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3
วันที่จัดงาน : 2-3 พฤศจิกายน 2566
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2566 25 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-129
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ǀ หนึ่งศตวรรษราชภัฏอุดรธานี สร้างวิถีผู้นำทางปัญญา พัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้าสู่สากล: “อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
วันที่จัดงาน : 9 ธันวาคม 2566
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว, จังหวัดอุดรธานี
ธันวาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-130
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16: “Innovative Research for Future Challenges for All”
วันที่จัดงาน : 9 ธันวาคม 2566
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว, จังหวัดอุดรธานี
ธันวาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-131
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 (มก.ฉกส)
วันที่จัดงาน : 25 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสกลนคร
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-132
The 7th International Conference on Sustainable Management 2023 and the 3rd International Conference on Humanities, Education, Sciences, Management, Engineering, and Technology 2023
วันที่จัดงาน : 27-29 พฤศจิกายน 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2566 18 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-133
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่จัดงาน : 30 ตุลาคม 2566
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
ตุลาคม 2566 22 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-134
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่จัดงาน : 7-8 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม
ธันวาคม 2566 10 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-135
การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน : 8-9 กันยายน 2566
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว), จังหวัดเชียงใหม่
กันยายน 2566 25 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-136
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย: “มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล”
วันที่จัดงาน : 3 พฤศจิกายน 2566
รงแรมกราฟ, กรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2566 25 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-137
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4: “นวัตกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่จัดงาน : 21-23 มีนาคม 2567
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ โรงแรมอมารี พัทยา, จังหวัดชลบุรี
มีนาคม 2567 15 พฤศจิกายน 2566 พฤศจิกายน 2566 Link
C-138
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12: “เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม”
วันที่จัดงาน : 25 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, จังหวัดอุบลราชธานี
พฤศจิกายน 2566 31 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-139
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่จัดงาน : 10 พฤศจิกายน 2566
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคาร 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต, กรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2566 3 พฤศจิกายน 2566 พฤศจิกายน 2566 Link
C-140
โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 5
วันที่จัดงาน : 29-30 พฤศจิกายน 2566
การประชุมออนไลน์
พฤศจิกายน 2566 16 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-141
The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9)
วันที่จัดงาน : 19-22 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2567 15 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-142
The 2023 International and National Conference on Information Technology (InCIT and NCIT 2023)
วันที่จัดงาน : 16-17 พฤศจิกายน 2566
อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี​ (E4 Building)​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย
พฤศจิกายน 2566 31 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-143
The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49): “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND”
วันที่จัดงาน : 23-25 มกราคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา
มกราคม 2567 30 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-144
การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
วันที่จัดงาน : 25 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสกลนคร
พฤศจิกายน 2566 20 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-145
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13: “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่จัดงาน : 24-26 มกราคม 2567
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา
มกราคม 2567 16 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-146
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 6”
วันที่จัดงาน : 25-26 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มกราคม 2567 30 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-147
The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and The 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) (ECTI, 9th#DAMT and 7th#NCON)
วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ, จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2567 18 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-148
Future Energy Asia's Technical Conference
วันที่จัดงาน : 15-17 พฤษภาคม 2567
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 2567 29 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-149
IEEE Region 10 Technical Conference 2023 (TENCON 2023): “Engineering Tomorrow: The Sustainability-driven Innovation for Post Outbreak Era”
วันที่จัดงาน : 3 พฤศจิกายน 2566
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2566 15 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-150
The 5th Asia Joint Conference on Computer 2024 (5th# AJCC 2024)
วันที่จัดงาน : 21-23 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม
กุมภาพันธ์ 2567 30 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-151
การประชุมเชิงปฏิบัติการ APBR Workshop เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวารสาร Asia Pacific Business Review Special Issue (Scimago Q2)
วันที่จัดงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์, จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2567 30 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-152
The 18th Global Congress on Manufacturing and Managemnt (18th# GCMM 2024): “SDG with Smart Manufacturing, Management, Environment and Control”
วันที่จัดงาน : 23-25 พฤศจิกายน 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2567 31 มกราคม 2567 มกราคม 2567 Link
C-153
The 15th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (15th# ICITEE 2023)
วันที่จัดงาน : 26-27 ตุลาคม 2566
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-154
The 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology 2024 (16th# KST 2024)
วันที่จัดงาน : 2 มีนาคม 2567
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง, จังหวัดกระบี่
มีนาคม 2567 15 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link
C-155
The 14th International Conference on Multimedia Retrieval (14h# ICMR 2024)
วันที่จัดงาน : 10-13 มิถุนายน 2567
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
มิถุนายน 2567 1 กุมภาพันธ์ 2567 กุมภาพันธ์ 2567 Link
C-156
The 21st International Conference on Electrical Engineering / Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (21st# ECTI-CON 2024)
วันที่จัดงาน : 27-29 พฤษภาคม 2567
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
พฤษภาคม 2567 30 ธันวาคม 2566 ธันวาคม 2566 Link
C-157
The 4th Southeast Asian Conference on Education (4th# SEACE 2024)
วันที่จัดงาน : 15-19 กุมภาพันธ์ 2567
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2567 9 พฤศจิกายน 2566 พฤศจิกายน 2566 Link
C-158
The 2024 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024): “Smart Factory and Intelligent Technology for Tomorrow”
วันที่จัดงาน : 6-8 มีนาคม 2567
โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา, จังหวัดชลบุรี
มีนาคม 2567 10 ตุลาคม 2566 ตุลาคม 2566 Link
C-159
The 18th Regional Conference on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia (18th# GEOSEA XVIII 2024)
วันที่จัดงาน : 20-23 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 2567 16 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-160
The 10th International Conference on Engineering and Technology (10th# ICET-2024): “The Rise of Disruptive Innovation”
วันที่จัดงาน : 2-4 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดสงขลา
กุมภาพันธ์ 2567 2 สิงหาคม 2566 สิงหาคม 2566 Link
C-161
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ǀ ยุทธศาสตร์วิชาการ: “การพัฒนาข้ามพรมแดน”
วันที่จัดงาน : 15 มกราคม 2567
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น, จังหวัดเชียงราย
มกราคม 2567 30 กันยายน 2566 กันยายน 2566 Link