Download เอกสารประชุมชี้แจง ระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download เอกสารประชุมชี้แจง ระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:00-15:30 น.

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี และออนไลน์ทาง Zoom

ชื่อเรื่อง

ผู้บรรยาย

ชื่อไฟล์

แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ➡ CLICK
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล_2.pdf
การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว.
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง.pdf
แนวทางการติดตามประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และครือข่าย สกสว
สกสว.
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์.pdf
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารและจัดการทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง.pdf
  นายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น.pdf
  ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ.pdf
  คุณวิเชียร สุขสร้อย
รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
คุณวิเชียร สุขสร้อย.pdf
  รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์.pdf
  ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร.pdf
  ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา.pdf
เสวนา “การสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ.pdf
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ- มหาวิทยาลัย 4.0.pdf
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ-Thai Higher Education.pdf
ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล
รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สกสว. และ
คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรม (NRIIS)
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล.pdf
แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565   OKR65_6.11.pdf
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   OKR65_6.11.2563.pdf
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ประกาศ กสว. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำขอ.pdf
หลักเกณฑ์จัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563   ประกาศ กสว. หลักเกณฑ์จัดทำคำขอและการจัดสรร.pdf
สรุปการบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ววน. 2565.pdf

ประมาณการช่วงเปิดรับโครงการของงบประมาณปี 2565 ของแต่รับหน่วยงานดังนี้

หน่วยงาน ช่วงที่เปิดรับ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ย.-ธ.ค.2564
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ต.ค.-พ.ย.2564
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มิ.ย.-ก.ค.2564
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ต.ค.-พ.ย.2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มิ.ย.-ก.ค.2564
ก.ค.-ส.ค.2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
มิ.ย.-ก.ค.2564
ต.ค.-พ.ย. 2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต.ค.-พ.ย. 2564

You may also like...