Category: องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่

วิทยากร/ผู้เขียน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

อ่านสักนิด…ก่อนคิดจะสอนออนไลน์ (สิ่งที่ผู้สอนควรรู้ก่อนจัดการสอนบนระบบออนไลน์)

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
หน่วยงาน: Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

Webinar: แนะนำเทคนิคในการจัด webinar สำหรับมือใหม่

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.นพดล โชติ,อ.มณีรัตน์ มั่นยืน และ อ.จิระ ชนรักสุข
หน่วยงาน: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

การออกแบบแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
หน่วยงาน: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร

“เครื่องมือ” ที่จะช่วยให้ “การสอนออนไลน์” ไม่ยากอย่างที่คิด

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
หน่วยงาน: Learning Innovation Center, Chulalongkorn University