โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณาจารย์และนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถตรวจสอบโครงการเบื้องต้น ได้จากเอกสารตรวจสอบโครงการที่ไม่เข้าข่าย/เข้าข่าย (ดาวน์โหลด) และขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

ภาษาไทย

 1. บันทึกภายใน ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. เอกสารตรวจสอบโครงการไม่เข้าข่าย-เข้าข่าย
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 4. เอกสารคำชี้แจงโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
 5. หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย
 6. บันทึกภายใน ขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยหลังได้รับการรับรองแล้ว
 7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

English

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารหมายเลข 2-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เบอร์ต่อภายใน 2817 และ 2818-2819


1. รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 1. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย ประธาน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท  โยทองยศ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  รอบรู้ กรรมการ
 7. อ.ปวีณา  กุลประสูตร เลขานุการ
 8. อ.เบ็ญจมาศ  อธิปัญญากุล ผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 1. พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงการวิจัย หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การรับรองรวมทั้งให้พักการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัยในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยกำหนดประชุมคณะกรรมการทุก ๓ เดือน
 2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอผ่านสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์
 5. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

You may also like...