Tagged: Question

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 3

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ