Tagged: Content Knowledge

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) -เน้นการเข้าใจด้านเทคโนโลยี

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา