Tagged: เทคนิคการใช้กล้อง DSLR สำหรับ Live

MS Teams เทคนิคการใช้กล้อง DSLR หรือ กล้อง Mirrorless ในการ LIVE การเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ