Tagged: การใช้แอปพลิเคชัน Filmic Pro

MS Teams การนำกล้อง iPhone, iPad มาใช้ LIVE! ในการเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ