Tagged: การประเมินทักษะผู้เรียน

การออกแบบแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
หน่วยงาน: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร