Tagged: กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ

กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ padlet

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.ชุติวัฒน์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยงาน: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.