Category: แนวทางการให้ทุนเฉพาะเรื่อง

กรอบวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง กรอบวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ถึงวันที่ 18...

กรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง กรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564...

กรอบวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง กรอบวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24...

กรอบวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ : เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง กรอบวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ : เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ภายในวันที่ 21 มกราคม...

กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24 มกราคม...

แนวทางและกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ บพท. ปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง แนวทางและกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ บพท. ปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย...

แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ บพท. โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ บพท. โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท. วันเวลาและสถานที่...

แผนงานและกรอบวิจัย บพท. ปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง แผนงานและกรอบวิจัย บพท. ปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย...