แหล่งความรู้จริยธรรมการวิจัยของ สวทช.

  • หลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่านระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด https://mooc.learn.in.th/ 2 หลักสูตร

          (1) ชื่อหลักสูตร:การบันทึกข้อมูลงานวิจัย (สำหรับนักวิจัยที่ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์)

          (2) ชื่อหลักสูต: การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

          (3) เอกสารเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

You may also like...