แบบฟอร์มยื่นขอสิทธิประโยชน์

ประกาศ

แบบฟอร์ม

เฉพาะผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และงานสร้างสรรค์ ระดับความร่วมมือระดับนานาชาติและอาเซียน

แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้

ตัวอย่างสื่อการสอนหรือกรณีศึกษา

  1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินและการแสดงผลในรูปแบบกราฟ
  2. Learning Innovation Center
  3. การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน