เกี่ยวกับ สว.

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานดำเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยโดยพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ

 1. กำหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทำวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
 2. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ และ/หรือ สามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

จุดประสงค์

 1. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. บริหารงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ค่านิยม

ใช้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย คือ CREATIVE

 1. C=Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
 2. R = Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
 3. E = Excellence (คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ)
 4. A = Agility (ความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์)
 5. T = Trust (ยึดมั่นในความซื่อตรง)
 6. I = International (ความเป็นสากล)
 7. V = Vision (มองการณ์ไกล)
 8. E = Entrepreneurial spirit (การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ)