บุคลากร สว.

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล อีเมล โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผอ.สว.) ดร.วิลาสินี ตู้จินดา vilasinee.b@bu.ac.th 2816
หัวหน้าแผนกบริการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (หน.วส.) ปวีณา กุลประสูตร paweena.ku@bu.ac.th 2817

อาจารย์

อารีรัตน์ สุจิรปัญญา areerat.su@bu.ac.th 2818,2819

อาจารย์

รมณีย์ ยิ่งยง rommanee.y@bu.ac.th 2818,2819
อาจารย์ เบ็ญจมาศ สุขแสนดี benchamas.s@bu.ac.th 2818,2819
อาจารย์ ชีวิน เผื่อนผ่อง cheewin.p@bu.ac.th 2818,2819