บุคลากร สวพ.

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล อีเมล โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
(ผอ.สว.)
ดร.วิลาสินี ตู้จินดา vilasinee.b@bu.ac.th 2816
หัวหน้าแผนกบริการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
(หน.วส.)
ปวีณา กุลประสูตร paweena.ku@bu.ac.th 2817
อาจารย์ ผศ.ดร.มารยาท โยทองยศ marayat.y@bu.ac.th 2818,2819

อาจารย์

อารีรัตน์ สุจิรปัญญา areerat.su@bu.ac.th 2818,2819

อาจารย์

รมณีย์ ยิ่งยง rommanee.y@bu.ac.th 2818,2819
อาจารย์ เบ็ญจมาศ สุขแสนดี benchamas.s@bu.ac.th 2818,2819
อาจารย์ ชีวิน เผื่อนผ่อง cheewin.p@bu.ac.th 2818,2819