การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”

Event Date : 30 กรกฎาคม 2564 Submission Deadline : 15 เมษายน 2564

You may also like...