พิมพ์

การฝึกอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 06:31 น.

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

หลักการและเหตุผล 

          เพื่อให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจในเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมไปถึงเทคนิคในการเก็บข้อมูล ที่แตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์จริงในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการจึงจัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่เน้นถึงการฝึกทักษะและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น ตลอดจนการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ในการอบรมนี้จะมีการอบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และฝึกภาคปฏิบัติกับชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะอย่างแท้จริงในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดสินใจเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำถามการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. การบรรยาย
  2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

ระยะเวลาในการจัดอบรม  

จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

รุ่นที่ 1    วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556 รวม 3 วัน (วันเสาร์-วันจันทร์)

รุ่นที่ 2    วันที่ 22-24 มีนาคม 2557 รวม 3 วัน (วันเสาร์-วันจันทร์)

 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และลงพื้นที่ในตำบลคลองสี่ หรือตำบลเชียงรากน้อย หรือตำบล     บางพูด จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าอบรม

ประมาณ 40 คน

วิทยากรประจำหลักสูตร

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

ค่าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,500 บาท (รวมค่าอบรม/ค่าสถานที่/ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการโครงการ

วันที่ 1 (วันเสาร์) 

8.30-9.00 น.                    ลงทะเบียน 

9.00-17.00 น.                  1. เรียนรู้ทฤษฎี การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-ความหมายของปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach)

-ความหมายของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)

-ความหมายที่เน้นการทำความเข้าใจแบบเป็นองค์รวม (Holistic)

-ความหมายรังสรรค์วิทยา (Constructionism)

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

-วิธีการและขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

-การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

-การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง(Focus Group Discussion)

-การสนทนากลุ่ม (Group Interview)

-การสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

-การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)

-การสร้างแนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงและการสัมภาษณ์แบบเจาลึก

18.30-20.30 น.                 ประชุม เตรียมงาน(แบ่งกลุ่ม สร้างแนวคำถาม เตรียมอุปกรณ์) ก่อนลงพื้นที่ภาคสนาม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 2 (วันอาทิตย์)

9.00-17.00 น.                    ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

     1.แบ่งกลุ่มทำแผนที่เดินดิน

2.แบ่งกลุ่มจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง  

3.แบ่งกลุ่มจัดสนทนากลุ่มย่อย 

4.แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก 

5.แบ่งกลุ่มข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและจดหมายเหตุ

18.30-20.30 น. เรียบเรียงข้อมูลที่เก็บจากการลงพื้นที่เพื่อเตรียมวิเคราะห์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 (วันจันทร์)

9.00-10.30 น.                  เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

-การจำแนกข้อมูลดิบด้วยการจัดกลุ่มตามเนื้อหา รูปภาพ หลักฐานและปรากฏการณ์ 

-แยกแยะข้อมูลตามประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

-ทำความเข้าใจแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา

-อ่าน ตีความหมาย และรังสรรค์วิทยา

10.45-16.00 น.               วิธีการวิเคราะห์และการเขียนรายงาน รวมทั้งให้หลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่

16.15 น.                         แจกวุฒิบัตร

 

สถานที่จัดอบรม อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง A3-202


ใบสมัครเข้ารับการอบรม

เอกสารประชาสัมพันธ์

dscn3312
dscn3312 dscn3312
DSCN3314
DSCN3314 DSCN3314
DSCN3315
DSCN3315 DSCN3315
DSCN3316
DSCN3316 DSCN3316
DSCN3317
DSCN3317 DSCN3317
DSCN3318
DSCN3318 DSCN3318
DSCN3319
DSCN3319 DSCN3319
DSCN3321
DSCN3321 DSCN3321
DSCN3322
DSCN3322 DSCN3322
DSCN3323
DSCN3323 DSCN3323
DSCN3324
DSCN3324 DSCN3324
DSCN3325
DSCN3325 DSCN3325
DSCN3326
DSCN3326 DSCN3326
DSCN3327
DSCN3327 DSCN3327
DSCN3328
DSCN3328 DSCN3328
DSCN3329
DSCN3329 DSCN3329
DSCN3330
DSCN3330 DSCN3330
DSCN3331
DSCN3331 DSCN3331
DSCN3332
DSCN3332 DSCN3332
DSCN3333
DSCN3333 DSCN3333
DSCN3334
DSCN3334 DSCN3334
DSCN3335
DSCN3335 DSCN3335
DSCN3336
DSCN3336 DSCN3336
DSCN3337
DSCN3337 DSCN3337
DSCN3338
DSCN3338 DSCN3338
DSCN3339
DSCN3339 DSCN3339
DSCN3340
DSCN3340 DSCN3340
DSCN3341
DSCN3341 DSCN3341
DSCN3342
DSCN3342 DSCN3342
DSCN3343
DSCN3343 DSCN3343
DSCN3344
DSCN3344 DSCN3344
DSCN3345
DSCN3345 DSCN3345
DSCN3346
DSCN3346 DSCN3346
DSCN3347
DSCN3347 DSCN3347
DSCN3348
DSCN3348 DSCN3348
DSCN3349
DSCN3349 DSCN3349
DSCN3350
DSCN3350 DSCN3350
DSCN3351
DSCN3351 DSCN3351
DSCN3352
DSCN3352 DSCN3352
DSCN3353
DSCN3353 DSCN3353
DSCN3354
DSCN3354 DSCN3354
DSCN3355
DSCN3355 DSCN3355
DSCN3356
DSCN3356 DSCN3356
DSCN3357
DSCN3357 DSCN3357
DSCN3358
DSCN3358 DSCN3358
DSCN3359
DSCN3359 DSCN3359
DSCN3360
DSCN3360 DSCN3360
DSCN3361
DSCN3361 DSCN3361
DSCN3362
DSCN3362 DSCN3362
DSCN3363
DSCN3363 DSCN3363
DSCN3364
DSCN3364 DSCN3364
DSCN3365
DSCN3365 DSCN3365
DSCN3366
DSCN3366 DSCN3366
DSCN3367
DSCN3367 DSCN3367
DSCN3368
DSCN3368 DSCN3368
DSCN3369
DSCN3369 DSCN3369
DSCN3370
DSCN3370 DSCN3370
DSCN3371
DSCN3371 DSCN3371
DSCN3373
DSCN3373 DSCN3373
DSCN3374
DSCN3374 DSCN3374
DSCN3375
DSCN3375 DSCN3375
DSCN3376
DSCN3376 DSCN3376
DSCN3377
DSCN3377 DSCN3377
DSCN3378
DSCN3378 DSCN3378
DSCN3379
DSCN3379 DSCN3379
DSCN3380
DSCN3380 DSCN3380
DSCN3381
DSCN3381 DSCN3381
DSCN3382
DSCN3382 DSCN3382
DSCN3383
DSCN3383 DSCN3383
DSCN3384
DSCN3384 DSCN3384
DSCN3385
DSCN3385 DSCN3385
DSCN3386
DSCN3386 DSCN3386
DSCN3387
DSCN3387 DSCN3387
DSCN3388
DSCN3388 DSCN3388
DSCN3389
DSCN3389 DSCN3389
DSCN3390
DSCN3390 DSCN3390
DSCN3391
DSCN3391 DSCN3391
DSCN3392
DSCN3392 DSCN3392
DSCN3422
DSCN3422 DSCN3422
DSCN3423_resize
DSCN3423_resize DSCN3423_resize