PDFพิมพ์อีเมล

โครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน

โครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน

1. หลักการและเหตุผล 

          ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเจนเนอเรชัน รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็น  เช่น การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  การปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่อยู่นอกห้องเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สวพ.) จึงจัดทำโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

2. ขอบข่ายการให้ทุน 

          โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนนี้จะต้องเป็นวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในคณะวิชา 14 คณะวิชา ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะบัญชี 3) คณะนิเทศศาสตร์ 4) คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) คณะนิติศาสตร์ 7) คณะเศรษฐศาสตร์ 8) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 12) สถาบันภาษา และ 13) วิทยาลัยนานาชาติ และ 14) คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  

3. ลักษณะข้อเสนอโครงการ 

 1. ข้อเสนอโครงการต้องแสดงความชัดเจนของเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

 2. โครงการวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวิจัยของคณะวิชา 

 3. คณะวิชาสามารถเสนอโครงการวิจัยได้มากกว่า 1 เรื่อง ภายใต้การจัดสรรเงินงบประมาณให้คณะวิชา ละ 15,000 บาท  

 4. คณะวิชาจะได้รับจัดสรรเงินทุนไม่เกิน 15,000 บาท โดยสามารถเสนอโครงการวิจัยได้มากกว่า 1 เรื่อง  และงานวิจัย 1 เรื่องจะได้รับการจัดสรรตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท

 5. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ภายในปีการศึกษา 2558 (กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  

4. ผลผลิต/ตัวชี้วัดของโครงการ 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 2. บทความวิจัยที่แสดงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

5. การส่งข้อเสนอโครงการ  

1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอและรายละเอียดต่างๆ ได้แก่  

- รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน  download_gif

- บันทึกขอส่งข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 download_gif

- แบบเสนอโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน download_gif

- ตารางหลักเกณฑ์งบประมาณการขอทุนอุดหนุนการวิจัย download_gif

2. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการฯ เป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ สวพ. กำหนดโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ โดยใช้ Font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านตามสายงานมายัง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2558

6. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

          สวพ. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการ และจัดสรรอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาและให้คำปรึกษา

7. การทำสัญญารับทุน 

          ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมจากอาจารย์พี่เลี้ยงที่ทาง สวพ. จัดสรรให้เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำสัญญากับผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovative Teaching)

ตอนที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย download_gif

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovative Teaching)

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย download_gif

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memo ขอเบิกเงินในการทำวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน download_gif