Tagged: true or false

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ