Tagged: Online Assessment Concept

การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา