Tagged: รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยากร/ผู้เขียน: ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ และ ผศ.นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล
หน่วยงาน: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี