Tagged: การตอบสนอง

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy EP.2) – เน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
หน่วยงาน: อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา