Tagged: กระตุ้นการมีส่วนร่วมเรียนของผู้เรียน

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) ในการจัดการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน: รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
หน่วยงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย