ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) -เน้นการเข้าใจด้านเทคโนโลยี

VIDEO

หัวเรื่อง :

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) - เน้นการเข้าใจด้านเทคโนโลยี

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

18 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 16:18 นาที

- TPACK Model (นาทีที่ 1:12)

  1. Content เนื้อหา
  2. Pedagogy การจัดการเรียนการสอน
  3. Technology เทคโนโลยี

- Content Knowledge (CK) (นาทีที่ 5:57)

- Technological Knowledge (TK) (นาทีที่ 6:48)

- Learning Management System (LMS) (นาทีที่ 7:26)

- Synchronous Learning (นาทีที่ 10:06)

- Asynchronous Learning (นาทีที่ 13:01)

คำสำคัญ :

TPACK Model,Content Knowledge,Technological Knowledge,Learning Management System,Synchronous Learning,Asynchronous Learning

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้การสอน (Learning Tool) และอื่นๆ

You may also like...