การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

18 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

1. คู่มือการใช้งาน Google Meet
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_meet.pdf

2. คู่มือการใช้งาน Google Classroom for Teacher
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_classroom_for_teacher.pdf

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 3:02:11 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

- เป้าหมายของการ Workshop นาทีที่ 1:17

ตอนที่ 1 Google Meet

- แนะนำหัวข้อที่บรรยายเรื่องการใช้ Google Meet นาทีที่ 2:30

- การขอ Account@bumail.net นาทีที่ 7:00

- การ sign in มากกว่า 1 Account ใน Google Chrome นาทีที่ 7:52

- การให้สิทธิ์ account@bu.ac.th เข้าถึงข้อมูลใน account@bumail.net ด้วยการ Share Folder นาทีที่ 10:02

- การสร้าง event แบบมีการเชิญนักศึกษาเข้าสู่ Google Meet เพื่อให้นักศึกษาเข้ากลุ่มโดยไม่ต้องกด Submit และดึงข้อมูลอีเมลจาก ums.bu.ac.th/studentview นาทีที่ 14:20

- การแชร์หน้าจอด้วย Chrome tab เพื่อแสดงภาพและเสียงจาก youtube นาทีที่ 32:29

จบการบรรยายการใช้ Google Meet นาทีที่ 40:10

ตอนที่ 2 Google Classroom

- เริ่มการบรรยายและแนะนำภาพรวมของการใช้ Google Classroom นาทีที่ 40:20

- แนะนำการใช้ Stem เพื่อแชร์เอกสารให้ผู้เรียน นาทีที่ 52:50

- การสร้างห้องเรียน Create class และแนะนำเครื่องมือ แท็บ Stem Classwork People Grade นาทีที่ 1:05:56

- การเชิญนักศึกษาเช้าชั้นเรียนทางอีเมล/ Class Code ดึงข้อมูลอีเมลของนักศึกษาที่สอนจาก ums.bu.ac.th/studentview และ จัดการผู้เรียน นาทีที่ 1:11:40

- สร้างลิงค์สำหรับประชุม(Conference) นาทีที่ 1:28:22

- การใช้ Classwork เพื่อเอกสารและสั่งงานนักศึกษา นาทีที่ 1:34:40

- การใช้ Assignment เพื่อมอบหมายงาน และดูคะแนนจากแท็บ Grade นาทีที่ 1:38:30

- การใช้ Quiz Assignment เพื่อสร้างแบบทดสอบและการจัดการ นาทีที่ 1:48:10

- การใช้ Question เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน นาทีที่ 2:17:29

- การใช้ Material เพื่อแชร์เอกสารจาก Google Drive, Link, File และ Youtube ให้นักศึกษา นาทีที่ 2:19:50

- การใช้ Reuse Post เพื่อนำโพสเคยทำไว้แล้วมาใช้ใหม่หรือนำไปใช้ในห้องเรียนอื่น ๆ นาทีที่ 2:22:56

- การดูจำนวนนักศึกษาส่งงาน การตรวจงานและให้คะแนน และลักษณะการส่งงานของนักศึกษา การดาวน์โหลดการส่งงานและให้คะแนนเป็น CSV หรือ Google sheet นาทีที่ 2:25:50

- เทคนิคการนำคะแนนที่ดาวน์โหลดจาก Google Classroom ไปใช้ใน Grading System นาทีที่ 2:49:38

จบการบรรยายตอนที่ 2 Google Classroom นาทีที่ 3:01:20

คำสำคัญ :

Google Meet/ Google Classroom/Stem/ Classwork/ People/ Grade/Assignment/Quiz Assignment/ Question/Materia/Reuse Post/Grading System

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...