การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 3

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 3

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

26 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

1. คู่มือการใช้งาน Google Meet
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_meet.pdf

2. คู่มือการใช้งาน Google Classroom for Teacher
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_classroom_for_teacher.pdf

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 3:45:28 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:12

- เป้าหมายของการอบรม นาทีที่ 1:48

ตอนที่ 1 Google Meet

- เริ่มบรรยายและแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Google Meet นาทีที่ 4:03

- ความแตกต่างของการใช้ Account@bu.ac.th กับ Account@bumail.net นาทีที่ 6:56

- การขอ Account @bumail.net นาทีที่ 9:00

- การใช้งาน browser โดย sign in มากกว่า 1 Account ใน Google Chrome นาทีที่ 11:55

- การให้สิทธิ์ account@bu.ac.th เข้าถึงข้อมูลใน account@bumail.net ด้วยการ Share Folder นาทีที่ 15:13

- การสร้างนัด event และการเชิญนักศึกษาเข้าสู่ Google Meet เพื่อให้นักศึกษาเข้ากลุ่มโดยไม่ต้องรอผู้สอนกดรับเข้าห้องหรือ Submit นาทีที่ 18:18

- ดึงข้อมูลอีเมลของนักศึกษาใน section จาก ums.bu.ac.th/studentview เพื่อเชิญนักศึกษาเข้าห้อง Google Meet นาทีที่ 21:58

- การใช้ฟังก์ชั่นของ Google Meet ได้แก่ การแชร์หน้าจอแบบ Your entire screen, A window และฟังก์ชั่นใหม่คือ A Chrome tab เพื่อแสดงภาพและเสียงจาก youtube นาทีที่ 40:20

- ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 46:20

จบการบรรยายการใช้ Google Meet นาทีที่ 1:05:30

ตอนที่ 2 Google Classroom

- เริ่มการบรรยายและแนะนำภาพรวมของการใช้ Google Classroom นาทีที่ 1:06:40

- การเข้าใช้และเข้าห้องเรียนด้วย Class Code นาทีที่ 1:14:45

- การเชิญด้วยอีเมลของนักศึกษาและดึงข้อมูลอีเมลของนักศึกษาที่สอนจาก ums.bu.ac.th/studentview และจัดการผู้เรียน นาทีที่ 1:18:25

- การใช้ Stream เพื่อการแจ้งข่าว แชร์ไฟล์เอกสารหรือวีดิโอ นาทีที่ 1:23:32

- การสร้างห้องเรียน (Classroom) นาทีที่ 1:28:50

- สร้างลิงค์ห้องประชุม (Conference)/ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Meet link นาทีที่ 1:36:15

- แนะนำการใช้ Classwork เพื่อเอกสารและสั่งงานนักศึกษา และการสร้างกลุ่ม/หัวข้อเอกสาร ด้วย Topic นาทีที่ 1:41:50

- การใช้ Assignment เพื่อสร้างและมอบหมายงาน และการตรวจให้คะแนน และบันทึกวันที่ส่งงานที่ Google Calendar นาทีที่ 1:46:55

- การลักษณะของ Quiz Assignment และการส่งคะแนนให้นักศึกษาทราบ นาทีที่ 2:20:10

- การดาวน์โหลดคะแนนจาก Assignment เป็น CSV หรือ Google sheet นาทีที่ 2:29:10

- การใช้ Quiz Assignment เพื่อสร้างแบบทดสอบและการตั้งค่า นาทีที่ 2:33:45

- การใช้ Question เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน นาทีที่ 2:53:40

- การใช้ Material เพื่อแชร์เอกสารจาก Google Drive, Link, File และ Youtube ให้นักศึกษา นาทีที่ 2:58:09

- การใช้ Reuse Post เพื่อนำโพสเคยทำไว้แล้วมาใช้ใหม่หรือนำไปใช้ในห้องเรียนอื่น ๆ นาทีที่ 3:03:15

- การตอบข้อซักถาม ได้แก่ การใช้ Meet link แล้วไปอยู่กันคนละห้อง, นักศึกษาไม่สามารถทำ Quiz Assignment, มีปัญหาการส่งงานของนักศึกษา, สามารถ Export ผลการตอบในหน้า Summay ของ Quiz Assignment ได้หรือไม่ นาทีที่ 3:12:30

จบการบรรยายตอนที่ 2 Google Classroom นาทีที่ 3:22:10

จบการอบรม นาทีที่ 3:22:50

คำสำคัญ :

Google Meet/ Google Classroom/Stem/ Classwork/ People/ Grade/Assignment/Quiz Assignment/ Question/Materia/Reuse Post/Grading System

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...