การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง Google Classroom + Google Meet ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ และ อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

21 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

1. คู่มือการใช้งาน Google Meet
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_meet.pdf

2. คู่มือการใช้งาน Google Classroom for Teacher
http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/google_classroom_for_teacher.pdf

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 3:40:11 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 3:20

- เป้าหมายของการอบรม นาทีที่ 4:09

ตอนที่ 1 Google Meet

- เริ่มบรรยายเรื่องการใช้ Google Meet นาทีที่ 6:47

- ความแตกต่างของการใช้ Account@bu.ac.th กับ Account@bumail.net นาทีที่ 7:00

- การขอ Account @bumail.net นาทีที่ 11:40

- การใช้งาน browser โดย sign in มากกว่า 1 Account ใน Google Chrome นาทีที่ 12:10

- การให้สิทธิ์ account@bu.ac.th เข้าถึงข้อมูลใน account@bumail.net ด้วยการ Share Folder นาทีที่ 16:57

- ดึงข้อมูลอีเมลของนักศึกษาใน section จาก ums.bu.ac.th/studentview เพื่อเชิญนักศึกษาเข้าห้องเรียน นาทีที่ 20:20

- การสร้าง event แบบมีการเชิญนักศึกษาเข้าสู่ Google Meet เพื่อให้นักศึกษาเข้ากลุ่มโดยไม่ต้องรอผู้สอนกดรับเข้าห้องหรือ Submit นาทีที่ 29:05

- เทคนิคการใช้งานขณะมีการเรียนการสอน ได้แก่ แนบเอกสารสำหรับการนำเสนอ การปิดไมค์ของนักศึกษา การ remove นักศึกษาออกจากห้อง และการแชร์หน้าจอแบบ Your entire screen, A window และ Chrome tab เพื่อแสดงภาพและเสียงจาก youtube นาทีที่ 37:20

- ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 49:34

จบการบรรยายการใช้ Google Meet นาทีที่ 1:13:00

ตอนที่ 2 Google Classroom

- เริ่มการบรรยายและแนะนำภาพรวมของการใช้ Google Classroom นาทีที่ 1:13:06

- การเชิญนักศึกษาเช้าชั้นเรียน Class Code และการเชิญผู้สอนท่านอื่น นาทีที่ 1:19:30

- การเชิญด้วยอีเมลของนักศึกษาโดยดึงข้อมูลอีเมลของนักศึกษาที่สอนจาก ums.bu.ac.th/studentview และจัดการผู้เรียน นาทีที่ 1:25:17

- การใช้ Stream เพื่อการแจ้งข่าว แชร์ไฟล์เอกสารหรือวีดิโอ นาทีที่ 1:31:45

- การสร้างห้องเรียน (Classroom) นาทีที่ 1:35:05

- สร้างลิงค์ห้องประชุม (Conference)/ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Meet link นาทีที่ 1:39:50

- แนะนำการใช้ Classwork เพื่อเอกสารและสั่งงานนักศึกษา และการสร้างกลุ่ม/หัวข้อเอกสาร ด้วย Topic นาทีที่ 1:42:05

- การใช้ Assignment เพื่อสร้างและมอบหมายงาน นาทีที่ 1:47:07

- การใช้ Quiz Assignment เพื่อสร้างแบบทดสอบและการตั้งค่า นาทีที่ 2:05:30

- การใช้ Question เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน นาทีที่ 2:29:50

- การใช้ Material เพื่อแชร์เอกสารจาก Google Drive, Link, File และ Youtube ให้นักศึกษา นาทีที่ 2:35:00

- การใช้ Reuse Post เพื่อนำโพสเคยทำไว้แล้วมาใช้ใหม่หรือนำไปใช้ในห้องเรียนอื่น ๆ นาทีที่ 2:39:55

- การดูจำนวนนักศึกษาส่งงาน การตรวจงานและให้คะแนน และลักษณะการส่งงานของนักศึกษา การดาวน์โหลดการส่งงานและให้คะแนนเป็น CSV หรือ Google sheet นาทีที่ 2:40:40

- เทคนิคการนำคะแนนที่ดาวน์โหลดจาก Google Classroom ไปใช้ใน Grading System นาทีที่ 2:48:30

- การตอบข้อซักถาม ได้แก่ การลบห้องเรียนใน Google Classroom ด้วย Unenroll การคัดลอกห้องเรียนและเอกสารทั้งหมดเป็นห้องเรียนใหม่ การเลือกบทบาทอาจารย์และนักศึกษาของ Google classroom นาทีที่ 2:58:25

จบการบรรยายตอนที่ 2 Google Classroom นาทีที่ 3:17:03

จบการอบรม นาทีที่ 3:18:14

คำสำคัญ :

Google Meet/ Google Classroom/Stem/ Classwork/ People/ Grade/Assignment/Quiz Assignment/ Question/Materia/Reuse Post/Grading System

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...