การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

20 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 11:36 นาที

- Paradigm shift การปรับเปลี่ยนการประเมินผลการเรียนรู้ (นาทีที่ 0:55)

- เป้าหมายในการเรียน Bloom’s Taxonomy of Learning (นาทีที่ 4:48)

มี 6 ระดับ (จากล่างสุด) คือ

 1. Remembering การจำ
 2. Understanding การเข้าใจ
 3. Applying การประยุกต์
 4. Analyzing การวิเคราะห์
 5. Evaluating การประเมิน
 6. Creating การสร้างสรรค์

- กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (นาทีที่ 6:39)

 1. Problem - based learning
 2. Project - based learning
 3. Research - based learning
 4. Learner Generated Digital Media (LGDM)
 5. Break out room discussion

- Concept of Learning (นาทีที่ 8:00)

- Online Assessment Concept แนวคิดการประเมินออนไลน์ (นาทีที่ 8:28)

 1. Pedagogical Consideration กระบวนการเรียนรู้/กระบวนการที่สะท้อนสิ่งที่เรียน (นาทีที่ 8:50)
 2. Assessing Interaction การประเมินปฏิสัมพันธ์ (นาทีที่ 9:46)
 3. Self - Assessment การประเมินตนเอง (นาทีที่ 10:15)

คำสำคัญ :

Paradigm shift,Bloom’s Taxonomy of Learning,Concept of Learning,Online Assessment Concept,Pedagogical Consideration,Assessing Interaction,Self - Assessment,กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...