ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy EP.2) – เน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

VIDEO

หัวเรื่อง :

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy EP.2) - เน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

19 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 15:03 นาที

- สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้สอนออนไลน์ (นาทีที่ 4:04)

  1. การสื่อสาร (นาทีที่ 4:58)
  2. เทคโนโลยี (นาทีที่ 5:12)
  3. การกำกับการเรียนรู้ (นาทีที่ 6:23)
  4. การตอบสนอง (นาทีที่ 7:23)
  5. การจัดการ (นาทีที่ 8:47)
  6. การสนับสนุนผู้เรียน (นาทีที่ 9:29)
  7. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์และชัดเจน (นาทีที่ 10:28)

- Instructional Design Models การออกแบบการจัดการเรียนรู้/การออกแบบการสอน (ในทีนี้พูดถึง ADDIE Model) (นาทีที่ 11:28)

คำสำคัญ :

สมรรถนะผู้สอนออนไลน์,การสื่อสาร,เทคโนโลยี,การกำกับการเรียนรู้,การตอบสนอง,การจัดการ,การสนับสนุนผู้เรียน,การให้ข้อมูลย้อนกลับ

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...