กิจกรรม CoPs ในหัวข้อ Student Engagement to online course

VIDEO

หัวเรื่อง :

กิจกรรม CoPs ในหัวข้อ Student Engagement to online course

วิทยากร/ผู้เขียน : 

1. ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มจธ.

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ./Learning Institute, KMUTT

วันที่เผยแพร่ : 

22 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

การบรรยายประกอบแบ่งเป็น 3 part ได้แก่

Part 1 :ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Part 2 :ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มจธ

Part 3 : Q&A

มีเนื้อหาโดยสรุปจากทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

  • การออกแบบหลักสูตร

  • การตั้งเป้าหมายการสอน 

  • รูปแบบการประเมินผล

  • 5 Mode of learning & teaching

  • การออกแบบการเรียนรู้ให้เป็น Online

  • บทบาทของครูในการสอบออนไลน์

  • การประยุกใช้หลักการ Brain Coach

  • Tools ที่น่าสนใจนารจัดการชั้นเรียน การทำงานร่วมกัน และการมอบหมายงาน1.การสร้างการมีส่วนร่วม (student engagement)

คำสำคัญ :

การออกแบบหลักสูตร/การตั้งเป้าหมายการสอน/รูปแบบการประเมินผล/5 Mode of learning & teaching/การออกแบบการเรียนรู้ให้เป็น Online/บทบาทของครูในการสอบออนไลน์/Brain Coach/Tools

กลุ่มเรื่อง :

1.การสร้างการมีส่วนร่วม (student engagement)

2.กาประเมินผลการเรียนรู้(Evaluation/Assessment)

3. การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

4.การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...