Checklist Things to do สำหรับ “ผู้สอน” ในการจัดการเรียนการสอน “ออนไลน์”

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

Checklist Things to do สำหรับ “ผู้สอน” ในการจัดการเรียนการสอน “ออนไลน์”

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook : Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

24 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

1. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเตรียมตัวสอนออนไลน์

- การสื่อสารกับผู้เรียน

- เอกสารที่ต้องเตรียม

- วิธีการประเมินผลผู้เรียน

- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงผู้เรียน

- ช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียน

2. ตัวอย่างการสื่อสารกับผู้เรียน

คำสำคัญ :

การเรียนการสอนออนไลน์

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...