5 กลุ่มคำถามที่จะช่วยที่จะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

5 กลุ่มคำถามที่จะช่วยที่จะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร/ผู้เขียน : 

น.ส. พชรพร เจริญวินัย นักพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ./Learning Institute, KMUTT

วันที่เผยแพร่ : 

3 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

กลุ่มคำถามที่ช่วยในการออกแบบการเรียนรู้แต่ละบทเรียนประกอบด้วยกลุ่มคำถามเกี่ยวกับ

1. Activities

2. Content

3. Process

4. Dispositions

5. Mind States

คำสำคัญ :

การออกแบบการเรียนรู้/คำถามสำหรับการออกแบบการเรียนรู้

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...