แนวทาง “การวัดและประเมินผลการเรียน” ผ่านระบบ Online ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

แนวทาง “การวัดและประเมินผลการเรียน” ผ่านระบบ Online ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook : Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

4 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

1. หลักการวัดผลและประเมินผล (ทั้งแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์)

- การมีส่วนร่วม

- ความโปร่งใส

- ความยุติธรรม

- การนำไปใช้ประโยชน์

2. แนวทางการเรียนการสอน/ประเมินผล “แบบออนไลน์”

- การมอบหมายงาน

- การทำรายงาน

- การสอบนอกห้องเรียน

- การวัดและประเมินระหว่างเรียนเป็นระยะ

3. ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการวัดและประเมินผล

คำสำคัญ :

การวัดและประเมินผล/Evaluation/Assessment

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

You may also like...