เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์

VIDEO

หัวเรื่อง :

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์

วิทยากร : 

รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

1 มี.ค. 2565

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

You may also like...