อ่านสักนิด…ก่อนคิดจะสอนออนไลน์ (สิ่งที่ผู้สอนควรรู้ก่อนจัดการสอนบนระบบออนไลน์)

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

อ่านสักนิด...ก่อนคิดจะสอนออนไลน์ (สิ่งที่ผู้สอนควรรู้ก่อนจัดการสอนบนระบบออนไลน์)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook : Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

9 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการสอนออนไลน์

- องค์ประกอบการเรียนการสอน

- การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์

- วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์

- กิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์

คำสำคัญ :

Online Learning/Learning Design/Synchronous Learning/ Asynchronous Learning/ 2LM Components/Rapid Instructional Design

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...