ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 4 (Online Learning Pedagogy)

VIDEO

หัวเรื่อง :

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 4 (Online Learning Pedagogy)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

20 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 12:53 นาที

- สิ่งที่ควรทำในการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 0:32)

 1. Asynchronous Learning
 2. ให้งานพอดี แต่ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
 3. ให้กรอบแนวทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และกำหนดเวลา
 4. ระบุงาน/พฤติกรรม ที่คาดหวังชัดเจน
 5. ประเมินศักยภาพของผู้เรียน
 6. มีช่องทางการสื่อสารที่ไม่สับสน
 7. ให้เวลาผู้เรียนได้เข้ามาปรึกษา
 8. รับฟังความคิดเห็น
 9. จัดสื่อสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อการสืบค้น
 10. หมั่นตรวจสอบและประเมินระหว่างการเรียนการสอน

- สิ่งที่ไม่ควรทำในการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 7:03)

 1. Synchronous Learning
 2. ให้งานเยอะจนผู้เรียนทำไม่ทัน
 3. สื่อสารสับสน ไม่ชัดเจน
 4. กำหนดงานที่เป็นปลายเปิด ทำให้ประเมินได้ยาก
 5. สื่อสารหลายช่องทาง ทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
 6. การ stand by 24 ชั่วโมง
 7. การสอนบรรยายอย่างเดียว
 8. ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
 9. พยายามใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จนทำให้เกิดความสับสนกับผู้เรียน

- สิ่งที่เป็นเป้าหมายแฝงในการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 10:25)

 1. Self - Direction
 2. Self - Knowledge
 3. Self - Authorship
 4. Deep or Meta Learning
 5. Digital Competencies

คำสำคัญ :

สิ่งที่ควรทำในการเรียนการสอนออนไลน์/สิ่งที่ไม่ควรทำในการเรียนการสอนออนไลน์/เป้าหมายแฝงในการเรียนการสอนออนไลน์

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...