ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 3 (Online Learning Pedagogy)

VIDEO

หัวเรื่อง :

ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 3 (Online Learning Pedagogy)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

20 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 14:50 นาที

- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบการเรียนรู้ (นาทีที่ 0:35)

  1. ขนาดของผู้เรียน (กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่)
  2. พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
  3. จำนวนครั้งที่จะสอน
  4. ข้อจำกัดในการสอน เช่น ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

- กระบวนทัศน์ในการสอน Paradigm Shift (นาทีที่ 4:57)

  1. Inspire
  2. Challenge

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 7:44)

กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (นาทีที่ 11:39)

คำสำคัญ :

การออกแบบการเรียนรู้/กระบวนทัศน์ในการสอน/แนวคิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์/กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...