วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)

VIDEO

หัวเรื่อง :

วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.เอิญ สุระฉาย

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

YouTube Channel : Aj Earn KMUTNB

วันที่เผยแพร่ : 

25 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

- https://bit.ly/FirstOnlineClass

- โปรแกรม OBS ดาวน์โหลดได้ที่

- https://obsproject.com/

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 19:14 นาที

- เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย การสอนออนไลน์ด้วย Facebook (นาทีที่ 0:47)

- การเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนออนไลน์ (นาทีที่ 1:30)

- การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 4:12)

- รูปแบบการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 5:38)

- วิธีการใช้โปรแกรม OBS (นาทีที่ 6:33)

- แนะนำวิธีการสอนออนไลน์ด้วย Facebook (การ Live Facebook) (นาทีที่ 9:24)

- การนำคลิปบันทึกการสอนไปลง YouTube (นาทีที่ 13:32)

คำสำคัญ :

Online Class with Facebook/การใช้งาน OBS/การ Live Facebook/Upload YouTube

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...