วิธีการสอนและการประเมินผล “ออนไลน์” พร้อมตัวอย่างโมเดล

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

วิธีการสอนและการประเมินผล “ออนไลน์” พร้อมตัวอย่างโมเดล

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook : Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

13 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- การจัดการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่

- ความเหมาะสมของการสอนออนไลน์

- ข้อแนะนำการสอนออนไลน์แบบ Live

- การนำเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

คำสำคัญ :

การสอนและประเมินผล/การเรียนการสอนออนไลน์/Online Presentation

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...