ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ด้วย Google Suite

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ด้วย Google Suite

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

-

วันที่เผยแพร่ : 

4 พฤษภาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP : Digital Education Excellence Platform)

- การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วย Google Suite

- การเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom)

- กิจกรรมของผู้สอน 7 ขั้นตอน

 1. ขั้นนำ
 2. ขั้นนำเสนอบทเรียน
 3. ขั้นสาธิตทักษะและฝึกปฏิบัติตามแบบ
 4. ขั้นการให้ลงมือปฏิบัติ
 5. ขั้นการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ
 6. ขั้นการปรับปรุง
 7. ขั้นการคิดริเริ่มและประยุกต์ใช้

- กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน 6 ขั้นตอน

 1. ขั้นนำเสนอหัวข้อ
 2. ขั้นการวางแผนกิจกรรม
 3. ขั้นการทำโครงงาน
 4. ขั้นการสรุปผล
 5. ขั้นการนำเสนอโครงงาน
 6. ขั้นการประเมินผล

- การเรียนรู้นอกห้องเรียน (Homework)

- กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 3 ขั้นตอน

 1. กำหนดเป้าหมายในการทำโครงงาน
 2. สร้างชิ้นงานบนสื่อออนไลน์
 3. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

- การให้ความช่วยเหลือ (Scaffolding)

- ช่องทางการส่งผ่านสื่อ (Logistics Media) ในการทำกิจกรรมระหว่าง ผู้เรียน-ผู้สอน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

 1. แอพพลิเคชันลักษณะการเชื่อมโยงหากัน (Connect)
 2. แอพพลิเคชันลักษณะการสร้างงาน (Create)
 3. แอพพลิเคชันลักษณะการบริหารจัดการ (Access)
 4. แอพพลิเคชันลักษณะการควบคุม (Control)

คำสำคัญ :

Instructional System Design : ISD,Digital Education Excellence Platform : DEEP,Active Learning,Logistics Media,การออกแบบการสอน,แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)
การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...