การออกแบบแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

VIDEO

หัวเรื่อง :

การออกแบบแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน : 

1. รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

2. รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร/ Center for Information Technology and Communication Service (CITCOMS), Naresuan University

วันที่เผยแพร่ : 

28 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 1:43:49 นาที

(เริ่มตั้งแต่ นาทีที่ 13:00)

- ความหมาย/แนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียน (นาทีที่ 13:00)

- องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียน (นาทีที่ 15:07)

- หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียน (นาทีที่ 15:44)

- รูปแบบของการเรียนการสอน (นาทีที่ 21:51)

- แนวคิด/ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy (นาทีที่ 24:04)

- ตัวอย่างแผนกิจกรรมการเรียนรู้ (นาทีที่ 28:48)

- ตัวอย่างการประเมินทักษะของผู้เรียน (นาทีที่ 48:03)

- การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนการสอน (นาทีที่ 1:18:19)

คำสำคัญ :

การออกแบบแผนการสอน/หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/Blended Learning/ห้องเรียนกลับด้าน/Flipped Classroom)/ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy/การประเมินทักษะผู้เรียน

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...