การสร้าง VDO การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

VIDEO

หัวเรื่อง :

การสร้าง VDO การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ฝ่ายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ KMITL ในโครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด

วันที่เผยแพร่ : 

27 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 9:09 นาที

- การสร้างวิดีโอด้วยตนเอง (นาทีที่ 2:32)

- ข้อแนะนำในการบันทึกวิดีโอ (นาทีที่ 3:07)

  1. การวางโครงสร้างหลักสูตร
  2. เทคนิคการถ่ายวิดีโอ
  3. การตัดต่อวิดีโอ

- ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอเพื่อความเหมาะสม (นาทีที่ 4:52)

- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 7:19)

คำสำคัญ :

การสร้างวิดีโอด้วยตนเอง/ข้อแนะนำในการบันทึกวิดีโอ/ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอเพื่อความเหมาะสม

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้การสอน (Learning Tool) และอื่นๆ

You may also like...