การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและร่วมมือทำงานในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ARTICLE

หัวเรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและร่วมมือทำงานในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์

วันที่เผยแพร่ : 

มกราคม-เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน

- การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน

- องค์ประกอบของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานแบบร่วมมือบนเว็บ

- ขั้นตอนการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานแบบร่วมมือบนเว็บ

- กิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานแบบร่วมมือบนเว็บ

- การวัดและประเมินผล

คำสำคัญ :

A Web-Based Blended Learning Model,Communication and Collaborative Working,The 21st Century Learning Skills,รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานบนเว็บ,การสื่อสารและร่วมมือทำงาน,ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...