การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ARTICLE

หัวเรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ และ ผศ.นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่เผยแพร่ : 

มกราคม-เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (เผชิญหน้า และ เรียนออนไลน์)

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

- การเรียนรู้เชิงรุก

- แนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 แนวคิด

  1. แนวคิดการเรียนแบบกระบวนการ
  2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
  3. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน

- กรอบการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม

C - Context

I - Input

P - Process

O - Output

F - Feedback

คำสำคัญ :

Blended learning,Applied Hydraulic and Pneumatic,รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน,ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)
การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...